Masz cel? Pokaż go innym i wygraj nagrody!

24 stycznia 2024

Weź udział w akcji #MamCEL organizowanej na biegu CITY TRAIL w Twoim mieście!
Odwiedź stanowisko promocyjne akcji, zapisz swój cel na sezon 2024 na specjalnej tabliczce i pochwal się nim na zdjęciu.

Do wygrania są pakiety startowe na największy triathlon w Polsce: Enea Bydgoszcz Triathlon 13-14 lipca 2024 oraz atrakcyjne gadżety!

Gdzie możesz wziąć udział w akcji #MamCEL?

Poznań – 3 lutego 2024

Warszawa – 10 lutego 2024

Bydgoszcz – 11 lutego 2024

Trójmiasto – 18 lutego 2024

Regulamin konkursu: #MamCEL2024

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorami konkursu o nazwie „#MamCEL” zwanego dalej „Konkursem” są: Stowarzyszenie Ars Athletica Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Rejtana 18/2, 85-032 Bydgoszcz, NIP 967-136-21-37, zwany dalej „Organizatorami”.
 1. Fundatorem nagród jest Stowarzyszenie Ars Athletica, organizator Enea Bydgoszcz Triathlon.
 2. Konkurs zostanie ogłoszony na wydarzeniach cyklu City Trail w serwisie społecznościowym Facebook.com pod adresami URL:
  https://www.facebook.com/CITYTRAILpl
  oraz na profilu Enea Bydgoszcz Triathlon:
  https://www.facebook.com/triathlonbydgoszcz”,
  a także na stronie cyklu, www.BydgoszczTriathlon.pl/
 3. Konkurs rozpocznie się na zawodach CITY TRAIL w każdej z lokalizacji, które odwiedzi zespół promocyjny akcji #MamCEL na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Planowane terminy przeprowadzenia akcji promocyjnych na biegach CITY TRAIL  to:

Poznań – 3 lutego 2024

Warszawa – 10 lutego 2024

Bydgoszcz – 11 lutego 2024

Trójmiasto – 18 lutego 2024

Terminy oraz miejsca realizacji akcji #MamCEL mogą ulec zmianie.

Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników. 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest ściśle związane z uczestnictwem w biegu głównym zawodów Grand Prix CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden 2024, zwanych dalej „Zawodami”. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które wystartują we wspomnianych biegach, a więc wcześniej dokonały rejestracji oraz opłaty za start.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy zawodnicy biorący udział w Zawodach, którzy ukończyli bieg i zostali sklasyfikowani na oficjalnej liście wyników, z wyjątkiem:

a) pracowników Organizatorów,

b) członków najbliższych rodzin pracowników Organizatorów, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.

 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku na potrzeby przeprowadzenia konkursu w wymienionych w §1 ust. 3 miejscach.

§ 3. Przebieg Konkursu.

 1. Podczas wymienionych w §1 ust. 4 biegów w okolicy mety Organizatorzy zapewnią miejsce oraz niezbędne materiały do wykonania zadania konkursowego, tj. zdjęcia ze specjalną tabliczką, na której uczestnik wpisze swój cel na sezon 2024. Sfotografowanie się jest wykonaniem zadania konkursowego i jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich zasad niniejszego Regulaminu.
 2. Po zawodach na profilu Enea Bydgoszcz Triathlon w serwisie społecznościowym Facebook.com, dostępnym pod adresem URL: „https://www.facebook.com/triathlonbydgoszcz” opublikowane zostaną galerie ze zdjęciami wszystkich uczestników konkursu.

Linki do galerii znajdą się także na stronie www.BydgoszczTriathlon.pl/

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

 1. Organizator wyłoni trzy osoby z każdej lokalizacji wymienionej w §1 ust. 4, które otrzymają nagrody rzeczowe. O zwycięstwie zdecyduje jury wybrane przez Organizatora, sugerujące się atrakcyjnością wyznaczonego celu oraz popularnością wśród internautów.
 1. Nagrodzone zostaną po trzy osoby w każdej z lokalizacji, którą odwiedzi zespół promocyjny akcji #MamCEL.
 2. Głosowanie będzie trwać od momentu opublikowania albumów (godziny wieczorne w dniu poszczególnych biegów w danej lokalizacji do środy do godz. 12:00 (czyli trzeciego lub czwartego dnia od ogłoszenia galerii zdjęć).
 3. Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na stronie internetowej www.citytrail.pl oraz w serwisie społecznościowym Facebook.com w ciągu 2 dni od zakończenia głosowania w każdej z lokalizacji.
 4. Organizatorzy Konkursu skontaktują się ze zwycięzcą poprzez pocztę elektroniczną – poprzez adres e-mail podany podczas zgłoszenia do biegu cyklu Grand Prix CITY TRAIL.
 5. W przypadku braku posiadania adresu e-mail zwycięzcy przez Organizatora – obowiązek kontaktu w tym wypadku leży po stronie zwycięzcy konkursu, a nagroda będzie mogła zostać przekazana wyłącznie osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość zwycięzcy.
 6. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od opublikowania wyników konkursu i wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię i nazwisko, adres korespondencyjny (miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu), numer telefonu.

§ 5. Nagrody.

 1. Nagrodami w Konkursie dla uczestników określonych w § 4 ust. 1 są:
  1. miejsce – pakiet startowy na dystansie Super Sprint Enea Bydgoszcz Triathlon
  2. miejsce – zestaw gadżetów Enea Bydgoszcz Triathlon
  3. miejsce – zestaw gadżetów Enea Bydgoszcz Triathlon
 2. Wartość wszystkich nagród w konkursie wynosi 600 zł brutto (słownie: sześćset złotych).
 1. Nagrody konkursowe zostaną wysłane Pocztą Polską lub kurierską w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od otrzymania przez Organizatora adresu pocztowego zwycięzcy.
 2. Nagrody konkursowe zostaną wydane w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce.
 3. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od wysłania przez Organizatora, prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 4. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
 5. W przypadku, gdy liczba uczestników, których Organizator może nagrodzić będzie mniejsza niż wymagana do wygrania danej nagrody, nieprzyznane nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Stowarzyszenie Ars Athletica Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Rejtana 18/2, 85-032 Bydgoszcz, z dopiskiem Konkurs „#MAMCEL!”. Reklamacje należy składać w terminie 1 miesiąca od daty opublikowania zwycięzców – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@citytrail.pl
 2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Zawodów.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Sport dla Każdego, Piotr Książkiewicz Sport & Event Consulting oraz Stowarzyszenie Ars Athletica Bydgoszcz.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.