Regulamin QUADRATHLON

Enea Bydgoszcz Triathlon QUADRATHLON 2020 / WQF World Quadrathlon CUP 2020

„Klasyfikacja Quadrathlonu jest jednoczesnie Pucharem w Quadrathlonie rozgrywanego pod
egida Swiatowej Federacji Quadrathlonu i zastosowanie maja zasady WQF (World Quadrathlon
Federation) ktore znajduja sie tu:  http://wqf.quadrathlon.com/rules. Wynik kazdego
startujacego bedzie punktowany w generalnej klasyfikacji pucharowej (oddzielnie dla mezczyzn i
kobiet ) w poszczegolnej klasyfikacji wiekowej. Cztery najwyzsze noty punktowe z wszystkich
serii startow beda sumowane i liczone do koncowej klasyfikacji. Wiecej szczegolow
tu:  http://wqf.quadrathlon.com/world-cup. Aby byc branym pod uwage w koncowej klasyfikacji
nalezy wystartowac w minimum 3 zawodach WQF Cup.

Suplement do regulaminu Enea Bydgoszcz Triathlon, który obowiązuje zawodników startujących w Pucharze Swiata w Quadrathlonie.

I. ORGANIZATOR
Organizatorem Quadrathlonu na Enea Bydgoszcz Triathlon są:
Ars Athletica Sp. z o.o. komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy,
Stowarzyszenie Ars Athletica Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy.

II. CEL
1. Upowszechnienie triathlonu i quadrathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.
2. Promocja Bydgoszczy w kraju i na świecie.
3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.
III. TERMIN, DYSTANSE, TRASY
1.  Quadrathlon odbędzie się w niedzielę 5.  lipca 2020 roku w ramach Enea Bydgoszcz
Triathlon 2020.
2. Uczestnicy będą startować w falach startowych. Godzinowy podział fal startowych oraz
przynależność zawodników do poszczególnych fal startowych dostępny będzie w
Harmonogramie zawodów dostępnym w zakładce Harmonogram na stronie zawodów,
najpóźniej 7 dni przed startem.
3. Start i meta znajdować się będą w okolicy Hal Sportowo-Widowiskowych Łuczniczka w
Bydgoszczy.
4. Pływanie–  0,475 km  w rzece Brda,
Spodziewana temperatura wody w lipcu: 18-21°C.
Podczas etapu pływackiego obowiązuje bezwzględny zakaz pływania na plecach (stylem
grzbietowym lub innym). W przypadku poruszania się na plecach – ratownicy WOPR oraz
sędziowie będą informować o dyskwalifikacji zawodnika oraz zdejmą go z trasy zawodów.
5. Rower 21 km (jedna pętla)
Trasa jest płaska, szybka, poprowadzona drogami o bardzo dobrej nawierzchni asfaltowej.
Obowiązuje ruch prawostronny, zabrania się wyjeżdżania na przeciwległy pas ruchu.
Oznaczenia długości trasy co 5km. Dozwolone są wszystkie rodzaje rowerów.
Zawody w konwencji bez draftingu, kask obowiązkowy.
Podczas konkurencji kolarskiej obowiązuje zakaz używania słuchawek do odbioru sygnałów
dźwiękowych. Każdy z uczestników obowiązany jest do zastosowania się do przepisów o ruchu
drogowym oraz zachowania należytej ostrożności podczas etapu kolarskiego.
W przypadku osób łamiących przepisy o zakazie draftingu będą egzekwowane kary.

6. Kajak ok. 4 km
Zawodnik dobiega ok 0,5 km do Strefy Zmian T3 (na kajak), gdzie czeka kajak. Pętla kajakowa
ma 4 km (w  górę rzeki, nawrót na wysokości przystani Zawiszy/Przystani Bydgoszcz, powrót
w dół rzeki).
7. Bieg 5,5 km
Pętla 5,5km, trasa wytyczona wzdłuż nadbrzeża rzeki Brdy, ulicami Bydgoszczy.
Nawierzchnia: asfalt, kostka polbrukowa, utwardzony deptak.

Limity czasowe na trasach:
Quadrathlon:
Pływanie – 30 minut
Pływanie + Rower – 120 minut
Pływanie + Rower + Kajak– 180 minut
Pływanie + Rower + Kajak+ Bieg – 300 minut
7. Strefa zmian( t1,t2) będzie zlokalizowana w scislym sasiedztwie  Hali Sportowo-
Widowiskowej Łuczniczka; (t3- Kajaki) w okolicy Hali Łuczniczka, przy zejsciu do rzeki Brda.
UWAGA :
Organizator nie zapewnia sprzętu kajakowego  (kajak, wiosło, kapok)
Istnieje możliwość wypożyczenia kajaków, kontaktując się z Tomasz Hoppe
hoppetomasz@gmail.com
Kajaki należy wprowadzić do strefy T3 w sobotę, ew. w niedziele tj w dniu startu
w wyznaczonych przez Organizatora godzinach.
8. Punkty odżywiania– na trasie kolarskiej: na początku pętli, w odległości ok. 400 m od strefy
zmian. Na trasie biegowej minimum dwa punkty na każdej pętli, średnio co 2,5 km. W punktach
dostępne będą napoje izotoniczne, woda mineralna niegazowana, banany, pomarańcze.

9. Toalety przenośne– zlokalizowane blisko strefy startu do pływania, w strefie zmian, w
strefach bufetowych przy trasie.
Pełne zaplecze sanitarne, szatnie i prysznice, znajdują się w halach Łuczniczka i Artego Arena.
10. Pomiar czasu– elektroniczny z wykorzystaniem chipów, odcinek  kajakowy ze wsparciem
sędziego.
IV. KLASYFIKACJE i KATEGORIE WIEKOWE
Uczestnicy beda sklasyfikowani wg roku urodzenia.
Indywidualnie
OPEN
& mezczyzni, kobiety
– Youth 16-17 lat
– Juniors 18-19 lat
– U23 20-22 lat
– Elite 23-39 lat
– Master 40-49 lat
– Master 50-59 lat
– Master 60-69 lat
– Senior 70 lat I wiecej

1. Najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem ceremonii wręczenia nagród na tablicy ogłoszeń
przed sceną zostaną podane wyniki miejsc na podium wszystkich klasyfikacji i kategorii
wiekowych wraz z podaniem czasu i klubu w celu przygotowania się zawodniczek i zawodników
do wyjścia na podium.
2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji OPEN otrzymają pamiątkowe statuetki i drobne nagrody
rzeczowe.
3 Dekoracje miejsc I-III w klasyfikacji grup wiekowych odbeda w sie 30min po zakonczeniu
glownej ceremonii wreczania nagrod, w strefie zmian T3 ( kajak).

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat
oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w imprezie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników
zawodów. Wszyscy uczestnicy startujący w Enea Bydgoszcz Triathlon – Quadrathlon robią to na
swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia i ewentualnych
przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku.
VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia do Enea Bydgoszcz Quadrathlon będą przyjmowane poprzez formularz
zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.bydgoszcztriathlon.pl
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do 21 czerwca 2020, bądź do wyczerpania limitu
uczestników. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w
godzinach jego otwarcia.
3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i
podpisanego oświadczenia oraz uiszczenie opłaty startowej (w wyjątkiem osób zwolnionych z
opłaty startowej).
4.. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku
wypełnienia się limitu zgłoszeń.
5. Opłata startowa za udział w Enea Bydgoszcz Quadrathlon w zależności od terminu wpłaty
wynosi:
do 31 grudnia 2019: 239,99 zł
do 29 lutego 2020: 269,99 zł
do 31 kwietnia 2020: 299,99 zł
do 21 czerwca 2020: 339,99 zł
po 21 czerwca i w dniach otwarcia Biura Zawodów przed zawodami: 399,99 zł
6. Wpłat można dokonywać tylko za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności
połączonego z formularzem zapisów.
7. Dowodem przyjęcia opłaty startowej jest pojawienie się na liście osób z potwierdzoną
płatnością.
8. Faktury (nie VAT) wystawiane będą na żądanie uczestnika zgłoszone w terminie 7 dni od
zaksięgowania wpłaty.
9. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji
danych osobowych oraz wieku.

10. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika lub na inny rok.
11. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach, Organizator nie zwraca kwoty uiszczonej za
start w zawodach.
12. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Bydgoszcz Qudrathlon otrzymuje:
– numery startowe,
– czepek,
– pamiątkową koszulkę finishera Enea Bydgoszcz Qudrathlon,
– napoje (woda, izotonik) i odżywki energetyczne, owoce na punktach odżywczych i w strefie
mety
– medal na mecie,
– kupon na posiłek podczas Pasta Party
– upominki od sponsorów i partnerów imprezy,
– masaż po zawodach.
Osoby opłacające start po 10 czerwca 2020 roku nie mają gwarancji otrzymania od Organizatora
pełnego pakietu startowego (koszulka, medal).
13. Przeniesienie pakietu startowego za zgodą Organizatora.
W przypadku, gdy limit miejsc na dany dystans jest wyczerpany, a osoba posiadająca numer
startowy chce się wycofać z udziału w imprezie i ma chętnego na swoje miejsce, Organizator
może wyrazić zgodę na taką zamianę, ale nie później niż do dnia 24.06.2018 roku. W takim
wypadku osoba nabywająca pakiet od innego zawodnika musi dostarczyć pisemną zgodę osoby
zbywającej pakiet.
VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Ars Athletica sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
1. Dane osobowe zawodników Enea Bydgoszcz Triathlon będą przetwarzane w celach
przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i
rozliczenia nagrody oraz celach marketingowych.
2. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.), innych
obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem Enea Bydgoszcz
Triathlon.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 w związku z udziałem w Enea Bydgoszcz
Triathlon obejmuje także publikację imienia i nazwiska zawodnika wraz z nazwą
miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub
rozpowszechniany będzie materiał z zawodów..
4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Enea
Bydgoszcz Triathlon. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i
podpisanego formularza zgłoszeniowego zawodnik wyraża zgodę i zezwala na
wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do
zawodnika informacji np: drogą e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach,
produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia,
a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z warunkami
określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie
z Regulaminem Enea Bydgoszcz Triathlon. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania
takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres
Organizatora.
5. Wszystkie informacje dotyczące zawodników uzyskane przez Organizatora i zawarte w
formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym
wypadku będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119,
4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem Enea Bydgoszcz
Triathlon. Organizator ma prawo udostępnić dane uzyskane za pomocą formularza
zgłoszeniowego partnerom oraz sponsorom wydarzenia.
6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

7. Zawodnikom przysługują prawa do:
1. dostępu do danych,
2. sprostowania danych,
3. usunięcia danych,
4. ograniczenia przetwarzania danych,
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, w tym również w postaci
wizerunku w dowolnym momencie,
6. wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie
ich danych przez Administratora.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodami Enea Bydgoszcz Triathlon należy składać
mailowo wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: kontakt@bydgoszcztriathlon.pl w
terminie 7 dni.
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie
będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące zawodów Enea Bydgoszcz Triathlon/Quadrathlon organizator
rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów Enea Bydgoszcz Triathlon
/Quadrathlon będzie ostateczna.
IX. UWAGI KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników Enea Bydgoszcz Triathlon/Quadrathlon obowiązuje niniejszy
regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu,
robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania oraz
przetwarzania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby
komercyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania oraz przetwarzania na
całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych
przedstawiających uczestników triathlonu. Mogą one być wykorzystane i przetwarzane przez
Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz

mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby
promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
4. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji,
środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas
Imprezy pod warunkiem wykluczenia z niej. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza
powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w
zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie.
5. Każdy uczestnik Imprezy jest zobowiązany do uczestnictwa w zawodach w swojej fali
startowej, w czepku przekazanym w pakiecie startowym, umieszczenia numeru startowego
podczas jazdy rowerowej: z tyłu ponad pośladkami, pod siodełkiem oraz na kasku rowerowym
(z przodu i z lewej strony); podczas biegu: z przodu, na wysokości pasa – pod karą
dyskwalifikacji.
6. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.
7. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie
8. Organizator zapewnia szatnie z natryskami oraz depozyt.
9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
10. Po zakończeniu triathlonu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola
antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się poddać bezwzględnie.
11. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.bydgoszcztriathlon.pl
oraz przekazane do informacji mediów.
12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
Triathlon/Quadrathlon odbędzie się bez względu na pogodę. W przypadku braku możliwości
przeprowadzenia którejkolwiek z konkurencji, Organizator rozstrzyga o formule
przeprowadzenia zawodów.
13. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze
majątkowym. Każdy uczestnik akceptując regulamin potwierdza, iż stan jego zdrowia pozwala
mu na start w zawodach i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w
tak intensywnym wysiłku jakim są zawody triathlonowe.

14. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. Organizator ma prawo do
wprowadzania zmian w regulaminie zawodów bez podawania przyczyny. Zmieniony regulamin
zawodów będzie dostępny dla zawodników na stronie internetowej www.bydgoszcztriathlon.pl