Regulamin Quadrathlon | Enea Bydgoszcz Triathlon 2018

ENEA BYDGOSZCZ TRIATHLON – QUADRATHLON

Suplement do regulaminu Enea Bydgoszcz Triathlon, który obowiązuje zawodników startujących w quadrathlonie.

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Quadrathlonu na Enea Bydgoszcz Triathlon są:
Ars Athletica Sp. z o.o. komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy,
Stowarzyszenie Ars Athletica Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy.

II. CEL

1. Upowszechnienie triathlonu i quadrathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.

2. Promocja Bydgoszczy w kraju i na świecie.

3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.

III. TERMIN, DYSTANSE, TRASY

1.  Quadrathlon odbędzie się 8  lipca 2018 roku w ramach Enea Bydgoszcz Triathlon 2018.

2. Start zawodów 8 lipca 2018 roku planowany jest na godzinę 12:00. Uczestnicy będą startować w falach startowych. Godzinowy podział fal startowych oraz przynależność zawodników do poszczególnych fal startowych dostępny będzie w Harmonogramie zawodów dostępnym w zakładce Harmonogram na stronie zawodów, najpóźniej 7 dni przed startem.

3. Start i meta znajdować się będą w okolicy Hal Sportowo-Widowiskowych Łuczniczka w Bydgoszczy.

4. Pływanie–  0,475 km  w rzece Brda,

Spodziewana temperatura wody w lipcu: 18-21°C.
Podczas etapu pływackiego obowiązuje bezwzględny zakaz pływania na plecach (stylem grzbietowym lub innym). W przypadku poruszania się na plecach – ratownicy WOPR oraz sędziowie będą informować o dyskwalifikacji zawodnika oraz zdejmą go z trasy zawod
ów.

5. Rower 22,5 km (jedna pętla)

Trasa jest płaska, szybka, poprowadzona drogami o bardzo dobrej nawierzchni asfaltowej.

Obowiązuje ruch prawostronny, zabrania się wyjeżdżania na przeciwległy pas ruchu.

Oznaczenia długości trasy co 5km. Dozwolone są wszystkie rodzaje rowerów.

Zawody w konwencji bez draftingu, kask obowiązkowy.

Podczas konkurencji kolarskiej obowiązuje zakaz używania słuchawek do odbioru sygnałów dźwiękowych. Każdy z uczestników obowiązany jest do zastosowania się do przepisów o ruchu drogowym oraz zachowania należytej ostrożności podczas etapu kolarskiego.

W przypadku osób łamiących przepisy o zakazie draftingu będą egzekwowane kary. (informacje o draftingu TUTAJ)

Pierwsze przewinienie – upomnienie i odznaczenie numeru zawodnika przez sędziego.

Drugie przewinienie – pięciominutowa kara czasowa doliczana do rezultatu końcowego, odznaczenie numeru startowego przez sędziego.

Trzecie przewinienie – zatrzymanie zawodnika i dyskwalifikacja.

6. Kajak ok. 4 km

Zawodnik dobiega ok 0,5 km do Strefy Zmian T3 (na kajak), gdzie czeka kajak. Pętla kajakowa ma 4 km (w  górę rzeki, nawrót na wysokości przystani Przystani Bydgoszcz, powrót w dół rzeki).

7. Bieg 5,5 km

Pętla 5,5km, trasa wytyczona wzdłuż nadbrzeża rzeki Brdy, ulicami Bydgoszczy.

Nawierzchnia: asfalt, kostka polbrukowa, utwardzony deptak.

Limity czasowe na trasach:

Dystans krótki (1/8)

Pływanie – 30 minut

Pływanie + Rower – 120 minut

Pływanie + Rower + Kajak+ Bieg – 240 minut

7. Strefa zmian( t1,t2) będzie zlokalizowana w Hali Sportowo-Widowiskowej Łuczniczka; (t3- Kajaki) w okolicy Hali Łuczniczka

UWAGA :

Organizator nie zapewnia sprzętu kajakowego  (kajak,wiosło,kapok)

Istnieje możliwość wypożyczenia kajaków, kontaktując się z Mariuszem Słowińskim: m.slowinski@op.pl

Kajaki należy wprowadzić do strefy T3 w sobotę w wyznaczonych przez Organizatora godzinach.

8. Punkty odżywiania– na trasie kolarskiej: na początku pętli, w odległości ok. 400 m od strefy zmian. Na trasie biegowej minimum dwa punkty na każdej pętli, średnio co 2,5 km. W punktach dostępne będą napoje izotoniczne, woda mineralna niegazowana, banany, pomarańcze.

9. Toalety przenośne– zlokalizowane blisko strefy startu do pływania, w strefie zmian, w strefach bufetowych przy trasie.

Pełne zaplecze sanitarne, szatnie i prysznice, znajdują się w halach Łuczniczka i Artego Arena.

10. Pomiar czasu– elektroniczny z wykorzystaniem chipów, odcinek  kajakowy ze wsparciem sędziego.

IV. KLASYFIKACJE i KATEGORIE WIEKOWE

1. Najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem ceremonii wręczenia nagród na tablicy ogłoszeń przed sceną zostaną podane wyniki miejsc na podium wszystkich klasyfikacji i kategorii wiekowych wraz z podaniem czasu i klubu w celu przygotowania się zawodniczek i zawodników do wyjścia na podium.

2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji OPEN otrzymają pamiątkowe statuetki i drobne nagrody rzeczowe.
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w imprezie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników zawodów. Wszyscy uczestnicy startujący w Enea Bydgoszcz Triathlon – Quadrathlon robią to na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia do Enea Bydgoszcz Quadrathlon będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.bydgoszcztriathlon.pl

2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do 24 czerwca 2018, bądź do wyczerpania limitu uczestników. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w godzinach jego otwarcia.

3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i podpisanego oświadczenia oraz uiszczenie opłaty startowej (w wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej).

4. Limit uczestników w Enea Bydgoszcz Quadrathlon na dystansie średnim wynosi 75 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.

5. Opłata startowa za udział w Enea Bydgoszcz Quadrathlon w zależności od terminu wpłaty wynosi:

Do 30 listopada 2018: 199 zł

Do 31 stycznia 2018: 219 zł

Do 31 marca 2018:259 zł

Do 31 maja 2018: 299 zł

Do 24 czerwca 2018: 359 zł
– w dniach otwarcia Biura Zawod
ów przed zawodami: 399 zł (tylko w przypadku dostępności miejsc)

6. Wpłat można dokonywać tylko za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności połączonego z formularzem zapisów.

7. Dowodem przyjęcia opłaty startowej jest pojawienie się na liście osób z potwierdzoną płatnością.

8. Faktury (nie VAT) wystawiane będą na żądanie uczestnika zgłoszone w terminie 7 dni od zaksięgowania wpłaty.

9. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

10. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika lub na inny rok.

11. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach, Organizator nie zwraca kwoty uiszczonej za start w zawodach.

12. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Bydgoszcz Qudrathlon otrzymuje:

numery startowe,

czepek,

pamiątkową koszulkę finishera Enea Bydgoszcz Qudrathlon,

napoje (woda, izotonik) i odżywki energetyczne, owoce na punktach odżywczych i w strefie mety

medal na mecie,

kupon na posiłek podczas Pasta Party

upominki od sponsorów i partnerów imprezy,

masaż po zawodach.

Osoby opłacające start po 10 czerwca 2018 roku nie mają gwarancji otrzymania od Organizatora pełnego pakietu startowego (koszulka, medal).

13. Przeniesienie pakietu startowego za zgodą Organizatora.

W przypadku, gdy limit miejsc na dany dystans jest wyczerpany, a osoba posiadająca numer startowy chce się wycofać z udziału w imprezie i ma chętnego na swoje miejsce, Organizator może wyrazić zgodę na taką zamianę, ale nie później niż do dnia 24.06.2018 roku. W takim wypadku osoba nabywająca pakiet od innego zawodnika musi dostarczyć pisemną zgodę osoby zbywającej pakiet.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników Enea Bydgoszcz Triathlon będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz celach marketingowych.

2. Dane osobowe uczestników Enea Bydgoszcz Triathlon będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Enea Bydgoszcz Triathlon obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Enea Bydgoszcz Triathlon. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator ma prawo udostępnić dane uzyskane za pomocą formularza rejestracyjnego partnerom oraz sponsorom wydarzenia.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodami Enea Bydgoszcz Triathlon należy składać mailowo wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: kontakt@bydgoszcztriathlon.pl w terminie 7 dni.

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje dotyczące zawodów Enea Bydgoszcz Triathlon organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów Enea Bydgoszcz Triathlon będzie ostateczna.

IX. UWAGI KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników Enea Bydgoszcz Triathlon obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania oraz przetwarzania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania oraz przetwarzania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników triathlonu. Mogą one być wykorzystane i przetwarzane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

4. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas Imprezy pod warunkiem wykluczenia z niej. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie.

5. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie i udostępnianie podanych przez niego danych osobowych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych oraz na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator ma prawo udostępnić dane uzyskane za pomocą formularza rejestracyjnego partnerom oraz sponsorom wydarzenia.

7. Każdy uczestnik Imprezy jest zobowiązany do uczestnictwa w zawodach w swojej fali startowej, w czepku przekazanym w pakiecie startowym, umieszczenia numeru startowego podczas jazdy rowerowej: z tyłu ponad pośladkami, pod siodełkiem oraz na kasku rowerowym (z przodu i z lewej strony); podczas biegu: z przodu, na wysokości pasa – pod karą dyskwalifikacji.

8. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.

9. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie

10. Organizator zapewnia szatnie z natryskami oraz depozyt.

11. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

12. Po zakończeniu triathlonu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się poddać bezwzględnie.

13. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.bydgoszcztriathlon.pl oraz przekazane do informacji mediów.

14. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Triathlon odbędzie się bez względu na pogodę. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia którejkolwiek z konkurencji, Organizator rozstrzyga o formule przeprowadzenia zawodów.

15. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Każdy uczestnik akceptując regulamin potwierdza, iż stan jego zdrowia pozwala mu na start w zawodach i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w tak intensywnym wysiłku jakim są zawody triathlonowe.

16. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie zawodów bez podawania przyczyny. Zmieniony regulamin zawodów będzie dostępny dla zawodników na stronie internetowej www.bydgoszcztriathlon.pl