Enea Bieg Nocny | Enea Bydgoszcz Triathlon 2018

Enea Bieg Nocny

Zapraszamy do udziału w wyjątkowym wydarzeniu, jakim jest Enea Bieg Nocny.

Zawody odbędą się 7 lipca, start o 22:30 przed Halą Torbyd w Bydgoszczy.

Wpisowe: 20 zł (całość zostanie przekazana na cel charytatywny + dodatkowo Fundacja Enea dołoży do Twojego wpisowego dodatkowe 10 zł na te sam cel charytatywny).

UWAGA!

Limit miejsc na Enea Bieg Nocny został wyczerpany w 24 godziny!

 

A tak bawiliśmy się w pierwszej edycji zawodów w 2017 roku:

 

Regulamin zawodów

ENEA BIEG NOCNY – 7 lipca 2018, 22:30

Start: strefa przed Halą Torbyd w Bydgoszczy

CELE IMPREZY

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

 2. Promocja firmy Enea oraz miasta Bydgoszczy w Polsce i na świecie.

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Enea Biegu Nocnego (dalej także jako „Bieg”) jest Stowarzyszenie Ars Athletica Bydgoszcz.

 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Biegu zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów jest Stowarzyszenie Ars Athletica Bydgoszcz.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Biegu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Biegu także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Biegu.

TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się o 22:30 w dniu 07.07.2018 r. w Bydgoszczy.

 2. Szczegółowy harmonogram dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora: www.bydgoszcztriathlon.pl

 3. Pakiety startowe będą wydawane w dniach od 7.07.2018 r. w Biurze Zawodów w strefie EXPO na Hali Torbyd w Bydgoszczy w godzinach:
  7 lipca: 14:00 – 21:00
  Upoważnienie do odbioru pakietu startowego dla innego uczestnika znajduje się TUTAJ.

 4. W Biegu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału w Biegu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 1. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestnik,zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem Biegu oraz w formie mailowej. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora.

 1. Długość trasy Biegu wynosi ok. 5,3 km.

 2. Trasa biegu zostanie oznaczona.

 3. Uczestnicy na starcie ustawiają się według deklarowanych najlepszych rezultatów w innych biegach. Każdy Uczestnik podczas rejestracji ma obowiązek zadeklarowania rekordu życiowego na wybranym dystansie, odpowiadającemu jego rzeczywistym możliwościom biegowym. Debiutanci wpisują szacowany (planowany) rezultat.

 1. Na trasie Biegu przebywać mogą jedynie Uczestnicy Biegu, obsługa Biegu oraz osoby i pojazdy posiadające przepustkę Organizatora.

 2. Automatyczny pomiar czasu wykonany będzie przy wykorzystaniu chipa dostarczonemu każdemu Uczestnikowi.

  LIMIT CZASU I KONTROLE

 3. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 1h 00 min, liczony od strzału startera (czas brutto).

 4. Uczestnicy, którzy nie dobiegną do mety w limicie czasu,zobowiązani są do przerwania Biegu i zejścia z trasy.Uczestnicy ci nie będą klasyfikowani.

 5. Uczestnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie czynią to na własną odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu tych Uczestników

 6. Uczestnik, który celowo skraca trasę biegu wyznaczoną przez Organizatora, używa chipa do pomiaru czasu w niewłaściwy sposób lub podał fałszywe dane podczas rejestracji może zostać zdyskwalifikowany.PUNKTY NAWADNIANIA I MEDYCZNE

 7. Punkt nawadniania będą zlokalizowane na mecie zawodów.

 8. Punkty medyczne będą znajdowały się w okolicy startu Biegu a także trasie i będą obsługiwane przez ratowników medycznych.

UCZESTNICTWO

1. Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu 7.07.2018 r. ukończą 16 lat oraz spełnią warunki o których mowa poniżej.

2. Warunkiem udziału w Biegu jest:

* Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

* Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz przepisów IAAF(International Association of Athletics Federations), dostępnych na stronieinternetowej.

*Akceptacja udziału w Biegu i imprezach towarzyszących na własną odpowiedzialność (Oświadczenie ), mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W Biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Biegu.

* Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej, w tym w oświadczeniu Uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w Biegu, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, adresu e-mail oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na wskazany adres mailowy Uczestników informacji dotyczących promocji i marketingu produktów i usług sponsorów i partnerów Biegu oraz ankiet i informacji organizacyjnych dotyczących Biegu.

* Dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych w ustępie VII Regulaminu poniżej.

* Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniach 7.07.2018 r., zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom Biegu sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa poniżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.

4. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie i przetwarzanie utrwalonego w formiefotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie i przetwarzanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

5. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,

Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w Biegu, Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w Biegu w postaci zdjęć z trasy biegów (link do zdjęć i materiałów video zostanie umieszczony przy nazwisku uczestnika).

 1. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie podczas weryfikacji czestników, na podstawie okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem lub pisemnej zgody na odebranie pakietu startowego dla Uczestnika przez osobę trzecią (w przypadku, gdy Uczestnik nie może osobiście odebrać pakietu startowego i numeru startowego).

 2. Odbiór pakietów startowych odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Nie ma możliwości przesyłania pakietów startowych na adres Uczestnika.

 3. Pakiety startowe będą wydawane w dniach od 7.07.2018 r. w Biurze Zawodów w godzinach funkcjonowania Biura, zlokalizowanego na końcu strefy EXPO w Hali Torbyd.
  Godziny otwarcia biura zawodów:
  SOBOTA: 14:00 – 21:00

 1. Szatnie zostaną usytuowane na obiektach hali sportowo-widowiskowej Łuczniczka, w okolicy Startu i Mety Biegu. O dokładnej lokalizacji szatni Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na 3 (trzy) dni przed rozpoczęciem Biegu.

 2. Uczestnicy mogą oddać do depozytu rzeczy osobiste, zapakowane w torby lub worki dostępne w depozycie, które zostaną oznaczone specjalnym numerem depozytowym. W przypadku zagubienia numeru startowego przez Uczestnika, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę.

 3. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Biegu. Organizator ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem, przepisami IAAF lub PZLA.

 4. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości powoduje dyskwalifikację.

 5. Podczas biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać chip do pomiaru czasu.

 6. Przed biegiem Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po BieguUczestnicy będę mieli możliwość skorzystania z przebieralni oraz punktów odświeżania(sanitariaty z bieżącą wodą).

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione na trasieBiegu.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Biegu.

 1. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Biegu w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora, lub przedstawicieli Organizatora podczas Biegu.

ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej.

 2. Organizator ustala limit pakietów w Biegu na 500 (pięćset) osób. O udziale Uczestników w Biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora lub uiszczenia opłaty w Biurze Zawodów. Gwarantowany pakiet startowy otrzymują Uczestnicy których zgłoszenie zostanie opłacone przed 30 czerwca 2018. Po tym terminie Organizator nie gwarantuje otrzymania pełnego pakietu startowego.

 3. Zgłoszenia przyjmowane są na Stronie Internetowej do dnia 30 czerwca 2018 r. lub do wyczerpania limitu dostępnych miejsc.

 4. Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Biegu na Stronie Internetowej lub w Biurze Zawodów i wpływu na konto Organizatora opłaty za pakiet startowy.

 5. Opłata startowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych Biegu i nie jest równoznaczna z zakupem pakietu startowego.

 6. W skład pełnego pakietu startowego wchodzą: numer startowy, chip do pomiaru czasu, medal na mecie, upominki od sponsorów i partnerów wydarzenia.

 7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

 8. Opłata startowa w Biegu wynosi: 20 złotych i zostanie w całości przekazana na cel charytatywny. Dodatkowo, do każdej opłaty wpisowej Fundacja Enea „dokłada” dodatkowe 10zł na cel charytatywny.

KLASYFIKACJE

 1. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa. Na trasie Biegu znajdować się będą maty pomiarowe, odnotowująca pojawienie się Uczestnika w punkcie kontrolnym pomiaru czasu. Brak pojawienia się Uczestnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację uczestnika oraz drużyny, w której był zgłoszony.

 2. Podczas biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje Uczestników: klasyfikacja Open Kobiet i Mężczyzn (miejsca 1-3)

 3. Zwycięzcy w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn (miejsca 1-3), otrzymują nagrody rzeczowe.

 4. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg w czasie 1h 00 min, liczony od strzału startera (czas brutto), otrzymają medal.

 5. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie zawodów, odbiór osobisty podczas ceremonii wręczania nagród i negatywny wynik kontroli antydopingowej.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu, w czasie jego trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu.

Każdy Uczestnik Biegu w czasie jego trwania zostanie objęty ubezpieczeniem OC Organizatora .

Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie Biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami.Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking lub podobnych.
Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą powoduje dyskwalifikację Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer. Prawo do uczestnictwa w Biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.
Pisemne protesty dotyczące organizacji lub wyników Biegu, należy kierować do Biura Organizacyjnego Biegu (e-mail: kontakt@bydgoszcztriathlon.pl ), w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin od zakończenia Biegu. Protesty rozstrzyga Komisja powołana przez Komitet Organizacyjny – decyzje Komisji są ostateczne. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od dnia wpływu protestu. Po tym terminie wyniki Biegu stają się wynikami oficjalnymi. Organizator nie zezwala na przekazywanie pakietów startowych na cele jakichkolwiek konkursów bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora.
Organizator jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli antydopingowej wśród wybranych Uczestników
Koszty opłaty za pakiet startowy, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy Biegu lub organizacje ich delegujące.
Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej
Wyniki będą opublikowane na Stronie Internetowej oraz przekazane do informacji mediów Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
Organizator rozstrzyga o formule przeprowadzenia zawodów
Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
Każdy uczestnik akceptując regulamin potwierdza iż stan jego zdrowia pozwala mu na start w zawodach i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w tak intensywnym wysiłku jakim są zawody.
W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.